عنوان
ناحيه بندي تصاوير بافتي بر پايه الگوي باينري محلي با استفاده از مدل کانتور فعال
نویسنده (گان)
شريفي,مجيد;کاظمي,کامران;هل فروش,محمد صادق
چکیده مقاله
در اين مقاله الگوريتم جديدي براي ناحيه بندي تصاوير بافتي با استفاده از مدل کانتور فعال مبتني بر ويژگي الگوي باينري محلي کامل (CLBP) ارايه شده است. در روش پيشنهادي ابتدا يک ناحيه¬بندي تقريبي توسط روش خوشه¬بندي K-Means بر روي ويژگي ¬هاي به دست آمده از CLBP انجام مي گيرد. از اين ناحيه¬بندي تقريبي براي تعيين مکان کانتور اوليه استفاده مي¬شود. در ادامه به منظور کاهش حجم محاسبات و بهبود در عملکرد ناحيه بندي، از بين کدهاي CLBP، آنهايي که قدرت جداسازي بيشتري بين ناحيه¬ها ايجاد مي¬کنند انتخاب مي¬شوند. در پايان با استفاده از مدل کانتور فعال، ناحيه بندي تصوير انجام مي شود. نتايج حاصل از اعمال الگوريتم جهت ناحيه¬بندي تصاوير بافتي نشان مي دهد که الگوريتم عملکرد مناسبي از نظر دقت و سرعت ناحيه¬بندي برخوردار است. از جمله مزاياي الگوريتم ارايه شده، توانايي آن در ناحيه¬بندي تصاوير بافتي داراي ناهمگني در شدت روشنايي است. که دليل آن مقاوم بودن عملگر الگوي باينري محلي نسبت به تغييرات يکنواخت در شدت روشنايي تصوير است.

متن کامل مقاله