عنوان
تشخيص صرع از روي سيگنال¬هاي EEG با استفاده از تبديل موجک گسسته، آنتروپي تقريبي و انرژي سيگنال با کلاس¬بند SVM و Bayes
نویسنده (گان)
زارعي,مصطفي;دزفوليان,مير حسين
چکیده مقاله
در اين مقاله، روشي جديد به منظور تشخيص خودکار بيماري صرع، از روي سيگنال‌هاي الکتروانسفالوگرافي (EEG) ارائه مي‌شود. در اين روش، سيگنال¬هاي EEG با استفاده از آنتروپي تقريبي، انرژي فرکانسي و تبديل موجک گسسته، تجزيه و تحليل مي¬شوند. تشخيص بيماري صرع در دو مرحله صورت مي¬گيرد. در مرحله اول، سيگنال¬هاي EEG، با استفاده از تبديل موجک گسسته به پنج سطح تجزيه مي¬شوند. در مرحله دوم، مقادير آنتروپي¬تقريبي و انرژي فرکانسي هر يک از اين زيرباندها، براي اضافه شدن به بردار ويژگي استخراج مي¬شوند. اختلاف قابل توجهي بين مقادير آنتروپي تقريبي و انرژي فرکانس، در سيگنال EEG نرمال و صرعي، در سطح پنجم تجزيه به وسيله تبديل موجک گسسته وجود دارد. در نهايت، سيگنال¬هاي EEG نرمال و صرعي، با استفاده از کلاس‌بندهاي (طبقه¬بندي کننده) SVM و Bayes طبقه‌بندي شده و نتايج روش پيشنهادي مورد ارزيابي قرار گرفته و با نتايج ساير روش¬ها مقايسه مي¬شوند. براي بررسي صحت کلاس¬بندها، از حالت-هاي مختلف مجموعه پايگاه¬داده¬ها، براي دو کلاس نرمال و صرعي استفاده مي¬شود.

متن کامل مقاله