عنوان
ارائه يک مدل جديد براي لايه ‏هاي کاربرد و نشست در ترافيک شبکه
نویسنده (گان)
ازادمنش,مريم
چکیده مقاله
امروزه مدل‏سازي و توليد ترافيکي مشابه با ويژگي‏ هاي ترافيک اينترنت نيازي ضروري است. در اين مقاله، مدل جديدي براي شبيه‏ سازي لايه‏ هاي کاربرد و نشست ارائه و فرآيند ورود جريان با ويژگي‏ هاي مشابه با ترافيک واقعي اينترنت توليد مي‎شود. در مدل ارائه شده دو دسته کاربر فيل و موش با ويژگي‏ هاي رفتاري متفاوت شناسايي شده و براي هر دسته، توزيع آماري مربوط به پارامترهاي تاثيرگذار در فرآيند ورود جريان از ترافيک واقعي استخراج مي‏شود. سپس با استفاده از توزيع‏ آماري استخراج شده، فرآيند ورود جريان به صورت مقياس‏ پذير و تصادفي توليد مي ‏شود؛ به‏ طوري‏که اين فرآيند با ويژگي‏ هاي ترافيک واقعي سازگار بوده و ميتواند در حوزه‏ هاي مختلف مطالعات شبکه نظير تشخيص ناهنجاري مفيد باشد.

متن کامل مقاله