عنوان
کنترل توپولوژي براي بهبود گذردهي در شبکه هاي توري بي سيم با استفاده از الگوريتم کنترل توان به روش تجمع ذرات
نویسنده (گان)
نيک ملکي,اسماعيل; ميرجليلي,قاسم;نيک ملکي,ابراهيم;سعادت,رضا
چکیده مقاله
شبکه توري بي¬سيم زيرساخت يک تکنولوژي جالب توجه براي فراهم آوردن سرويس ارتباطات پهن باند و فراگير بي¬سيم مي-باشد. با توجه به اين کاربرد، مساله¬ي کنترل توان از ديدگاه افزايش گذردهي يکي از چالش¬هاي پيش¬رو در اين شبکه¬ها به شمار مي¬آيد. در اين مقاله، ابتدا مساله¬ کنترل توان و کنترل دسترسي به رساناي انتقال در شبکه¬هاي توري بي¬سيم فرمول بندي مي-شود. اين يک مسئله NP_hard مي¬باشد و افزايش نمايي زمان پاسخگويي را به ازاي افزايش تعداد تقاضاها و تعداد گره¬هاي شبکه به دنبال دارد. براي رفع اين مشکل يک رويه مبتني بر روش تجمع ذرات براي کنترل توان و کنترل دسترسي به رساناي انتقال بي¬سيم ارائه مي¬گردد. شبيه¬سازي نشان مي¬دهد الگوريتم پيشنهادي در مقايسه با روش بهينه پاسخ¬هاي نزديک به بهينه را در زمان قابل قبول ارائه مي¬کند.

متن کامل مقاله