عنوان
ارائه يك الگوريتم جديد براي بهينه¬سازي و طراحي شبكه¬هاي سيار
نویسنده (گان)
Masoudi,Yosef
چکیده مقاله
يکي از مسائلي که در مورد استفاده از تلفن همراه مطرح است تعيين مکان ايستگاه¬هاي مورد نظر براي دادن سرويس¬دهي مناسب از نظر خط دهي به تلفن همراه است. شعاع خط دهي متفاوت اين ايستگاه¬ها، مکان آن¬ها و شرايط جغرافيايي منطقه باعث مي¬شود که مکان¬يابي اين ايستگاه¬ها يک مسأله بهينه¬سازي از نوع چند جمله¬اي غير قطعي سخت1 شود. براي اين منظور يك الگوريتم بهينه¬سازي جديد با نام 2WLM ارائه شده است. الگوريتم پيشنهادي با نمونه¬هاي مشابه که به¬وسيله الگوريتم ژنتيک و آتاماتاي يادگير پياده¬سازي شده بود، مقايسه شده است و نتايج حاصل نشان مي¬دهد که الگوريتم پيشنهادي بهتر از نمونه¬هاي مشابه پياده¬سازي شده مي¬باشد.

متن کامل مقاله