عنوان
معرفي يک سيستم تشخيص‌دهنده گفتار از غيرگفتار بر اساس ضرايب کپسترال فرکانس بارک براي شناسايي گوينده
نویسنده (گان)
جمهوري شوکت آباد,فهيمه;مروي,حسين;احمدي فرد,عليرضا
چکیده مقاله
امروزه سيستم‌هاي شناسايي گوينده کاربردهاي بسيار گسترده‌اي دارند. يک سيستم شناسايي گوينده مقاوم نياز به يک تشخيص‌دهنده گفتار از غيرگفتار دارد. اين تشخيص‌دهنده با حذف قسمت‌هاي غيرگفتار، ورودي معتبر را براي سيستم شناسايي گوينده فراهم آورده و کارايي آن را افزايش دهد. سيستم تشخيص‌دهنده گفتار از غيرگفتار پيشنهادي بر مبناي استفاده از ويژگي‌هاي ضرايب کپسترال فرکانس بارک و انرژي مي‌باشد. در اين سيستم‌ با استفاده از الگوريتم k-means ، فريم‌هاي گفتار و غيرگفتار آموزش مي‌بينند. سپس با استفاده از تست نسبت لگاريتم احتمال و يک آستانه انرژي، همه فريم‌هاي موجود شناسايي و برچسب‌گذاري مي‌شوند. جهت مقايسه کارايي روش‌ پيشنهادي از ويژگي‌هاي ضرايب پيش‌بيني ادراکي خطي نيز استفاده شده است. روش‌هاي مطرح شده روي دادگان گفتاري استاندارد فارس دات تست شده‌اند. نتايج نشان داده‌اند که ضرايب کپسترال فرکانس بارک هنگامي که نسبت سيگنال به نويز کاهش مي‌يابد، کارايي بهتري دارند.

متن کامل مقاله