عنوان
زمانبندي بار محاسباتي تقسيم پذير به کمک الگوريتم رقابت استعماري آشوبي براي سيستم هاي محاسباتي
نویسنده (گان)
حميدزاده,جواد;شمسايي,رضا;کاشفي,نيلوفر
چکیده مقاله
در اين مقاله زمانبندي بار محاسباتي تقسيمپذير در يک سيستم محاسباتي که داراي شبکه¬ي ارتباطي درختي تک سطحي مي باشد بررسي شده است. راه حل پيشنهادي، با هدف کاهش زمان پاسخ کل سيستم از الگوريتم رقابت استعماري آشوبي استفاده مي کند. نتايج آزمايشات نشان دهنده برتري روش پيشنهادي نسبت به ساير روش هاي مطرح از نظر ميانگين درصد خطاي نسبي مي باشد.

متن کامل مقاله