عنوان
روش مبتني بر بازنمايي ويژگي‌ها و استنتاج فازي براي تشخيص هويت با استفاده از امضاي برخط
نویسنده (گان)
حاجي زاده صفار,محمد;فياض,محسن;سبکرو,محمد;حورعلي,مريم;فتحي,محمود
چکیده مقاله
روش‌هاي متفاوتي براي تشخيص هويت افراد با استفاده از امضا ارائه شده است. از اصلي‌ترين نکات که باعث ايجاد تفاوت در روش‌هاي مختلف مي‌شود، مي‌توان به انتخاب ويژگي‌هاي متمايزکننده و دسته‌بندي امضاها بر اساس اين ويژگي‌ها اشاره کرد. هدف اين مقاله ارائه روشي براي به‌کارگيري بهترين ويژگي‌ها با کمک روش‌هاي يادگيري ويژگي و استنتاج فازي است. در اين الگوريتم پيشنهادي، ابتدا با استفاده از روش‌هاي يادگيري ويژگي، مجموعه‌اي از ويژگي‌هاي تنک به‌صورت خودکار، ياد گرفته مي‌شود. در ادامه با استفاده از ويژگي‌هاي ياد گرفته‌شده و با کمک دسته‌بندي کننده تک کلاسي، مدل مخصوص براي هر کاربر تهيه مي‌شود و درنهايت با کمک موتور استنتاج فازي و ويژگي‌هاي موجود در امضاي آزمايشي، تصميم نهايي استخراج مي‌شود. نتايج آزمايش‌هاي انجام‌شده، به ترتيب نشان‌دهنده مقادير 2 و 5 براي FAR و FRR است.

متن کامل مقاله