عنوان
معماري اتونوميک مبتني بر سياست و يادگيري براي مديريت شبکه هاي موردي سيار
نویسنده (گان)
Mohebbi,Mehrnoosh;موحدي,زينب
چکیده مقاله
امروزه شبکه¬هاي اتونوميک به عنوان راه¬حلي براي پاسخگويي به هزينه¬ها و پيچيدگي روز افزون مديريت زيرساخت¬هاي شبکه مطرح شده است. اين معماري قابليت خودسازمان¬دهي ، خود بهينه¬سازي ، حفاظت از خود و خودترميمي را دارد. هدف اين مقاله ارائه معماري اتونوميک مبتني بر سياست و يادگيري براي شبکه¬هاي موردي سيار است تا به واسطه آن بتواند خود را با شرايط ويژه شبکه¬هاي موردي سيار تطبيق دهد. با توجه به ماهيت پوياي شبکه¬هاي بي¬سيم موردي که در آن هر گره وظيفه مسيريابي را خود به تنهايي انجام مي¬دهد، مديريت اين نوع از شبکه¬ها فرآيندي پيچيده و دشوار است. لذا به دليل تحرک گره¬ها مهمترين چالش اين نوع از شبکه¬ها در کنار محدوديت منابع راديويي و انرژي گره¬ها، مسيريابي با حداقل مصرف منابع است. يافتن ارتباطات محلي با گره¬هاي همسايه با ثبت و حفظ همسايه¬ها مي¬تواند علاوه بر سهولت فرآيند مسيريابي، مصرف انرژي گره¬ها را نيز بهبود بخشد. در اين مقاله سعي شده با ارائه معماري اتونوميک، فرآيند شناسايي همسايه¬ها را با مديريت پذير نمودن، بهبود بخشيم. معماري پيشنهادي برروي پروتکل AODV به عنوان نمونه، پياده¬سازي شده و در مواردي چون نرخ ارسال بسته¬ها، تاخير نقطه به نقطه، تعداد بسته¬هاي سلام و نرخ بسته¬هاي کنترلي بهبود داشته است.

متن کامل مقاله