عنوان
بهبود طول عمر شبکه¬هاي حسگر با پتانسيل نفوذ متفاوت در طول مرز در الگوريتم خواب و بيدار مستقل تصادفي با استفاده از آتاماتاي يادگير
نویسنده (گان)
عواطف رستمي,هادي
چکیده مقاله
بررسي¬ها در تمامي مسايلي که درآن نظارت بر يک مرز مشخص مورد توجه قرارگرفته بر مبناي اين پيش¬فرض است که احتمال نفوذ در سراسر مسير برابر و بدون تغيير است در حاليکه نمي¬توان گفت در طبيعت اين فرض همواره صحيح است. اين مقاله به بررسي توانايي و نقش الگوريتم زمان‏بندي خواب و بيدار براي گره‏هاي حسگر قرار گرفته بر روي مرز يک ناحيه مي¬پردازد، به گونه‏اي که با افزايش احتمال نفوذ از يک نقطه مرز، احتمال بيدار شدن گره‏ها در آن نقطه افزايش بيابد. در الگوريتم ارائه شده تمامي حسگرها در طول مرز با يک تناوب مشخص زماني بيدار شده و حسگرهاي همسايه خود را بررسي مي¬کنند سپس با احتمال متفاوتي در نقاط مختلف مرز بيدار مي¬مانند يا به خواب مي¬روند. به منظور فراهم ساختن اين تطبيق‏پذيري، در الگوريتم پيشنهادي از آتاماتاي يادگير استفاده شده است. اين الگوريتم با بگارگيري آتاماتاي يادگير از ديدگاه¬ طول عمر و نيز هوشمندي در افزايش چگالي گره¬هاي فعال بر اساس تغيير روند نفوذها بهبودهاي چشم گيري در مقايسه با روش‏هاي موجود نظير RIS، LEACH، TDMA و الگوريتم ارائه شده توسط مصطفايي و ميبدي (M-M-LA) از خود نشان مي¬دهد.

متن کامل مقاله