عنوان
حداقل مربعات ماشين بردار پشتيبان دوگانه ساختاري
نویسنده (گان)
رضواني خراشادي زاده,رامين;منصفي,رضا;صدوقي يزدي,هادي
چکیده مقاله
ماشين بردار پشتيبان به‌عنوان يکي از بهترين طبقه‌بندهاي موجود در زمينه يادگيري ماشين نسبت به توزيع داده‌ها اهميتي قائل نمي‌‎شود. روش‌هاي تعميم‌يافته آن به لحاظ سرعت، روش ماشين بردار پشتيبان دوگانه و به لحاظ دقت و سرعت هم‌زمان، بهبوديافته آن روش ماشين بردار پشتيبان دوگانه ساختاري ارائه شده است. در اين مقاله، بکارگيري حداقل مربعات (least square) از الگوريتم S-TWSVM جهت افزايش سرعت براي طبقه‌بندي‎‌هاي باينري پيشنهاد مي‌شود. روش پيشنهادي الگوريتمي ساده و سريع، براي ايجاد طبقه‌بندهاي باينري برمبناي دو ابرصفحه غيرموازي فراهم مي‌آورد. در اين جا به‌جاي حل دو مسأله quadratic programming، در S-TWSVM ، دو سيستم از روابط خطي حل مي‌شوند. بدين ترتيب سرعت اجراي الگوريتم پيشنهادي از S-TWSVM به‌طور قابل توجهي افزايش مي‌يابد. اين درحالي‌ است که اطلاعات ساختاري داده‌ها همانند الگوريتم S-TWSVM به درون مسئله بهينه‌سازي وارد مي‌شود تا ابرصفحه‌هاي الگوريتم پيشنهادي بتوانند روند توزيع داده‌ها را دنبال کنند. نتايج آزمايشات الگوريتم پيشنهادي روي پايگاه‌داده‌هاي استاندارد UCI مبين صحت طبقه‌بندي بيش‌تر اين الگوريتم در برابر الگوريتم‌هاي S-TWSVM و LSTWSVM و سرعت بالاتر در برابر الگوريتم S-TWSVM است.

متن کامل مقاله