عنوان
انتخاب رويکرد و زبان مناسب براي توصيف هم‌سرايي کسب‌وکار و هم‌سرايي سرويس‌ها
نویسنده (گان)
اميري,محمدجواد;پارسا,سعيد;خرم آبادي آراني,مصطفي;ابراهيمي فرد,امير
چکیده مقاله
هدف از اين مقاله بررسي مفهوم هم‌سرايي از ابعاد گوناگون و ارائه روشي جهت انتخاب مناسب‌ترين زبان بر حسب نوع فعاليت است. با توجه به عدم ارائه يک تعريف استاندارد براي هم‌سرايي، در اين مقاله با در نظر گرفتن منابع گوناگون و نگاهي که هر يک به اين مفهوم داشته‌اند تعريفي جامع براي آن ارائه گرديده است. سپس ابعاد گوناگون هم‌سرايي که شامل نيازمندي‌ها، رويکردها و زبان‌هاي هم‌سرايي مي‌باشند، مورد بررسي قرار گرفته است. در قسمت نيازمندي‌ها ويژگي‌هايي که بايستي يک زبان هم‌سرايي با توجه به نوع رويکردش از آن‌ها پشتيباني کند، بيان گرديده. نهايتاً با توجه به رويکردها ، نيازمندي‌ها و معيارهاي گوناگون رده‌بندي زبان‌ها، زبان‌هاي هم‌سرايي مورد مقايسه قرارگرفته‌اند.

متن کامل مقاله