عنوان
طراحي و ارزيابي عملکرد روزنه کدشده با توجه به ويژگي‌هاي سيستم‌هاي تصويربرداري
نویسنده (گان)
مسعودي‌فر,مينا;پوررضا,حميدرضا
چکیده مقاله
در سال‌هاي اخير، روزنه کدشده به عنوان راه حلّي براي تغيير الگوي تابع تاري در دوربين‌هاي داراي لنز استفاده شده است. استفاده از اين روزنه مي‌تواند مسأله بدوضعيت تاري را به مسأله‌اي بازگشت‌پذير تبديل نمايد که در نتيجه آن مي‌توان تصاوير را با خطاي کمتري رفع تاري‌ نمود. تا کنون روش‌هاي مختلفي براي طراحي روزنه ارائه شده است. اما در طراحي الگوهاي موجود، به شرايط محيط تصويربرداري و ويژگي‌هاي دوربين توجه چنداني نشده است. همچنين در مقايسه الگوهاي مختلف با روزنه دايروي معمولي نيز اين شرايط به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است. در اين مقاله، طراحي الگوي روزنه با توجه به شرايط نور محيط تصويربرداري، ويژگيهاي سنسور دوربين و با هدف تأمين نرخ سيگنال به نويز قابل قبول صورت گرفته است. همچنين مقايسه عملکرد الگوهاي طراحي‌شده با روزنه معمولي، در شرايط محيطي کاملاً يکسان صورت گرفته است

متن کامل مقاله