عنوان
يک سيستم پيشنهاددهنده وب مبتني بر خوشه بندي فازي و قوانين انجمني وزن دار
نویسنده (گان)
اميري منش,مکيه;هارون آبادي,علي;گلاب پور,امين
چکیده مقاله
امروزه با گسترش وب و تعداد كاربران اينترنت، شناسايي صفحات مورد علاقه كاربران از چالش هاي مهم وب است. سيستم هاي پيشنهاددهنده ي وب در راستاي پيش بيني رفتار آتي کاربران يک وب سايت و فراهم کردن محيطي منطبق با سليقه و نياز کاربر بدون درخواست صريح او، به بررسي و تحليل اطلاعات رفتاري کاربر در تعامل با وب مي پردازند. اخيرا سيستم هاي پيشنهاددهنده ي وب متفاوتي جهت پيش بيني صفحات درخواستي آينده کاربر با استفاده از کاوش استفاده از وب پيشنهاد شده اند. اما اين سيستم ها داراي کيفيت مناسبي در ارائه ي پيشنهادها به کاربران در بعضي از وب سايت هاي خاص نيستند. در اين مقاله يک رويکرد ترکيبي جديد مبتني بر کاوش استفاده از وب جهت پيش بيني خودکار صفحات وب مطابق علايق کاربران پيشنهاد شده است. سيستم پيشنهادي از الگوريتم خوشه بندي فازي جهت دسته بندي نشست هاي مشابه کاربران استفاده مي کند. سپس براي استخراج مدل توصيه، از قوانين انجمني وزن دار که ارتباط بين صفحات را بيان مي کنند، استفاده مي شود. مدل کشف شده توسط ماژول توصيه ي برخط جهت تعيين توصيه هاي مناسب به کاربران، مورد استفاده قرار مي گيرد. کيفيت سيستم پيشنهادي با استفاده از مجموعه داده-ي NASA مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج بهبود در دقت توصيه ها را نسبت به ساير روش ها نشان مي دهد.

متن کامل مقاله