عنوان
ارائه سيستم هوشمند شناسايي و دسته بندي اصوات ضربه اي با استفاده از تکنيک هاي يادگيري ماشين
نویسنده (گان)
فياضي فر,نجمه;حسن پور,حميد;رباطي,زهرا
چکیده مقاله
مساله شناسايي و دسته¬بندي اصوات محيط کاربردهاي فراواني در زمينه¬ي تشخيص نفوذ در سيستم¬هاي امنيتي، ابزار¬هاي نظارت پزشکي و هدايت و جهت¬يابي ربات و تعامل آن با انسان دارد. اصوات موجود در محيط شامل دامنه¬ي وسيعي است که اصوات ضربه-اي بخشي از آن را شامل مي¬شود. در اين مقاله سيستمي براي شناسايي و دسته¬بندي اصوات ضربه¬اي ارائه شده است. در بخش شناسايي، الگوريتم جديدي که بر مبناي تغييرات انرژي سيگنال¬هاي صوتي عمل مي¬کنند، معرفي شده است. در بخش دسته¬بندي، ويژگي جديدي در حوزه¬ي زمان ارائه شده است. در روش پيشنهادي، تغييرات رفتار سيگنال در طول زمان مبناي استخراج ويژگي قرار گرفته¬ است. دقت دسته¬بندي سيستم پيشنهادي در شرايط بدون نويز 93% گزارش شده است. اين سيستم در برابر نويز مقاوم بوده و در حضور نويز سفيدگوسي با نسبت سيگنال به نويز0dB، دقت تشخيص71% را دارا است. از ديگر مزاياي ويژگي پيشنهاد شده در اين مقاله، مي¬توان به دقت تشخيص بالاتر و همچنين کوتاه¬تر بودن طول بردار ويژگي ساخته شده در مقايسه با روش¬هاي پايه همچون MFCC اشاره کرد. به دليل تعداد کم ويژگي¬هاي استخراج شده و همچنين سادگي و محاسبات اندک در اين روش، سيستم معرفي شده بسيار سريع بوده و در نتيجه مي¬تواند در کاربردهاي بلادرنگ مورد استفاده قرار گيرد.

متن کامل مقاله