عنوان
يادگيري مقاوم مبتني بر جمع‌سپاري
نویسنده (گان)
عباسي,سعيد;منصفي,رضا;صدوقي يزدي,هادي
چکیده مقاله
در بسياري از مسائل يادگيري ماشين، برچسب‌زني نمونه‌هاي آموزشي، امري گران و بعضاً غيرممکن است. به‌جاي استفاده از برچسب‌هاي واقعي، يادگيري مبتني بر جمع‌سپاري، از آراء کم‌اهميت‌تر افرادِ نه چندان متخصص استفاده مي‌کند، که در عمل بعضاً ممکن است در مورد نمونه‌ها، نظرات آن‌ها بسيار متفاوت باشد. اين مقاله با بهره‌گيري از مفهوم کورآنتروپي به بهبود يادگيري از نظرات غيرمتخصص (يادگيري مبتني بر جمع‌سپاري) مي‌پردازد. استفاده از تابع هزينه‌ي کورآنتروپي، تخمين پارامترها را نسبت به برچسب‌هاي پرت مقاوم مي‌کند، در حالي‌که پارامترهاي بهينه‌ي تخمينِ برچسب واقعي، نياز به تخمين از روي نظرات کم اهميت دارد. لذا تخمين‌گر بيز مجهز به مفهوم کورآنتروپي در جمع سپاري پيشنهاد شده است. توابع هزينه‌ي مناسب و مقاوم به نويز، پيشنهاد مي‌شود و روابط مورد نياز از آن‌ها استنتاج مي‌گردد. مقايسه روش پيشنهادي با روش‌هاي ارائه‌شده در ادبيات، روي مجموعه داده‌هاي Pima Indian Diabetes کارايي و برتري روش فوق را نشان مي‌دهد.

متن کامل مقاله