عنوان
تخمين فاصله دور و نزديک بر پايه ي ورونوي در خوشه بندي خودکار
نویسنده (گان)
ملازاده اول,احسان ;اکبرزاده توتونچي,محمدرضا
چکیده مقاله
در اين مقاله يک روش جديد بر پايه ي ورونوي جهت تعيين معيار دوري و نزديکي در خوشه بندي انواع داده پيشنهاد شده است. اين روش براي تخمين فواصل دور يا نزديک بطور کاملا بدون ناظر قابل پياده سازي است و در حوزه ي طبقه بندي داده ها و خوشه بندي بکار گرفته شده است. اين امر يک روش خوشه بندي جديد را منجر شده که با تعيين تخمين هايي کاربردي، مفاهيم دوري و نزديکي طبق خصوصيات محلي هر داده را بيان نموده و وابستگي الگوريتم هاي خوشه بندي را به پارامتر هاي ورودي از جمله تعداد خوشه، اندازه شعاعي و شکل آنها حذف کرده است. همچنين با داشتن مقاومت بالا در انواع داده، مزاياي روش هاي مختلف خوشه بندي را به همراه دارد. نتايج حاصله از آزمايشهاي مورد نياز، کاربردي بودن آن را در داده هاي واقعي نشان مي دهد

متن کامل مقاله