عنوان
پياده سازي توابع از طريق کنترل ازدحام نانوذرات مبتني بر DNA
نویسنده (گان)
روحاني منش,عليرضا;اهني رودمعجني,امنه;اکبرزاده توتونچي ,محمدرضا
چکیده مقاله
پيشرفت هاي اخير در فن آوري نانو و بطور خاص در نانوالکترونيک، مسير پيشرفت ساخت ماشين مولکولي را فراهم مي کند که شامل ابزار يکپارچه اي است که اين ابزار بايد قادر باشند حواس اصلي، اتصال به سيستم هاي منبع نيرو، بارگزاري کنترل از راه دور، انتقال اطلاعات و عمل کردن را در بر بگيرند. ازطرفي مجموعه ي اين وظايف، طراحي ماشين هاي مولکولي را پيچيده مي سازد و از طرف ديگر همگام نبودن پيشرفت هاي فن آوري نانو با ماشين هاي مولکولي طراحي شده، آن ها را دور از دسترس ساخته است. در اين مقاله به منظور افزايش امکان توليد نانوذرات و با توجه به محدوديت هاي فن آوري نانوي امروزي، پيچيدگي سخت افزاري نانوذرات به حداقل رسانده شده و پيشنهاد مي شود از فن آوري محاسبات DNA، که اخيرا به صورت تجربي در مقالات گزارش شده است، با استفاده از مفهوم انتزاعي اتوماتا براي انجام محاسبات درون نانوذره، استفاده شود. همچنين براي از دست ندادن قابليت اجرايي نانوذرات، از ازدحامي از نانو ذرات مبتني بر DNA براي پياده سازي توابع استفاده شده است. درپايان، شبيه سازي براي تخمين چندين تابع غيرخطي با دقت قابل ملاحظه اي آورده شده است. همچنين نشان داده شده است که در صورت افزايش پيچيدگي تابع، با افزايش تعداد نانوذرات، باز مي توان با دقت بالايي تابع را تخمين زد.

متن کامل مقاله