عنوان
تحليل سود- هزينه‌ي ريسک امنيتي با استفاده از شبکه‌هاي تصميم بيزي
نویسنده (گان)
رضايي,راضيه;هراتي,احد;قائمي بافقي,عباس;خسروي فارمد,مسعود
چکیده مقاله
تحليل و کاهش ريسک امنيتي شبکه دو گام مهم در چارچوب مديريت ريسک مي‌باشد که در صورت دقت بالا در انجام آن‌ها، سطح امنيت شبکه تا حد زيادي افزايش پيدا مي‌کند. در اين مقاله، با استفاده از شبکه‌هاي تصميم بيزي به انجام تحليل و کاهش ريسک امنيتي شبکه‌هاي کامپيوتري پرداخته مي‌شود که در آن عوامل خسارت ناشي از بکارگيري آسيب‌پذيري‌ها بر روي ميزبان‌هاي موجود در شبکه‌ي مورد بررسي و ضرر عدم سرويس‌دهي شبکه در صورت وقوع حملات مختلف بر روي آن درنظرگرفته مي‌شود. همچنين در طرح ارائه شده ميزان نياز به دانش فرد خبره کاهش داده شده است. در انتها به انجام تحليل سود-هزينه بمنظور شناسايي مجموعه‌ي کنترل‌هاي امنيتي بهينه در شرايطي که بودجه‌ي تخصيص يافته براي امن‌سازي شبکه محدود و نامحدود باشد، پرداخته مي‌شود. نتايج آزمايشات نشان مي‌دهند که روش ارائه شده سطح امنيت شبکه را با انتخاب مجموعه‌ي بهينه از کنترل‌هاي امنيتي به طور مؤثري افزايش مي‌دهد.

متن کامل مقاله