عنوان
شناسايي داده‏هاي پَرت رگرسيوني در حوزه طيف
نویسنده (گان)
منصفي,رضا;صدوقي يزدي,هادي;اردشيري,حسين
چکیده مقاله
داده پَرت که با بقيه نمونهها تفاوت قابل ‌ملاحظه‌اي دارد، در تمام زمينهها از قبيل طبقهبندي، خوشهبندي و مسائل رگرسيوني تأثيرات منفي برجاي ميگذارد. براي مقابله با تأثير سوء دادههاي فوق تدابيري بايد انديشيده شود که تأثير آنها کمتر شده و اصطلاحاً روشي مقاوم ارائه شود. در مسائل رگرسيوني، روشهاي متفاوتي براي تشخيص داده پَرت وجود دارد که اکثر آن‌ها در برابر اين دادهها در حين انجام عمل رگرسيون جهت مقاوم‌سازي به شناسايي دادههاي پَرت مي‌پردازند، درواقع سطح تصميمي را تخمين ميزنند که متأثر از داده‌هاي پَرت نباشد. اکثر روشها در حوزه ورودي هم‌بستگي بين ورودي‌ها را لحاظ ميکنند، اما در اين مقاله به دنبال انتقال دادهها از حوزه ورودي به حوزه فرکانس با استفاده از تبديل فوريه هستيم که به‌توانيم رابطهاي رياضي ارائه نماييم تا دادههايي که در بعضي از فرکانسها رفتار متفاوت با ديگر دادهها دارند شناسايي شود، دراينصورت بهعنوان يک پيشپردازش بدون انجام عمل رگرسيون ميتوانيم دادههاي پَرت را شناسايي و حذف نماييم.

متن کامل مقاله