عنوان
تعيين اصالت تصاوير ديجيتال به کمک نهان‌نگاري و نگاشت آشوب
نویسنده (گان)
حيدري,سينا;برومندنيا,علي
چکیده مقاله
با رشد و گسترش روزافزون شبکه‌ي جهاني اينترنت و توسعه‌ي فناوري اطلاعات نيازهاي جديدي در رابطه با حفاظت از حق تأليف و اصالت محصولات چندرسانه‌اي مطرح شده است. مهم‌ترين راه‌کاري که براي اين موضوع پيشنهاد شده، نهان‌ نگاري ديجيتال است. در اين روش با استفاده از الگوريتم خاصي، اطلاعاتي را براي شناسايي اثر در درون آن مي‌گنجانند تا ارتباط محصول مورد نظر با مؤلف واقعي آن از طريق اين اطلاعات مخفي احراز گردد. مسلماً براي کاربرد حفاظت از حق تأليف، اين اطلاعات بايد در مقابل تعدادي از عمليات پردازش سيگنال و همچنين نسبت به حملات عمدي و غيرعمدي (فشرده‌سازي ، فيلترکردن و ...) که احتمالاً روي آن اعمال مي‌شود، مقاومت داشته باشد. نهان نگاري ديجيتال اهداف بسياري مانند اثبات حق مالکيت ، احراز اصالت محتوي و کنترل تعداد نسخه هاي چاپ شده از يک اثر را محقق ساخته است. در اين مقاله يک روش واترمارکينگ نوين را با قابليت شناسايي تغييرات غيرمجاز با استفاده از تبديل موجک، نگاشت‌هاي آشوب و روش خوشه‌بندي k-means، معرفي کرده و به بررسي آن مي‌پردازيم و با انجام آزمايشات گوناگون عملکرد روش پيشنهادي را ارزيابي و نتايج ‌آن را بازگو مي‌نمايم.

متن کامل مقاله