عنوان
استفاده از شايعه‌پراکني جهت کاهش سربار کنترلي و افزايش طول عمر شبکه‌هاي حسگر
نویسنده (گان)
بگ محمدي,مظفر;منصوري,سميه;معظم,هادي
چکیده مقاله
در اکثر پروتکل¬هاي مسيريابي مورد استفاده در شبکه¬هاي حسگر بي¬سيم، بسته¬ها در کل شبکه پخش مي¬شوند تا به چاهک برسند. سربار زياد غرق¬کردن بسته‌ها باعث مصرف بي‌رويه‌ي انرژي نود¬ها مي¬شود. روش شايعه¬پراکني يک جايگزين مناسب براي غرق کردن است که تعداد انتقالها را به طور مؤثري کاهش مي‌دهد. ما در اين مقاله براي اولين بار روش شايعه¬پراکني جهت دار را مطرح مي¬کنيم و بسته (شايعه) را فقط در جهت چاهک پخش مي‌کنيم. براي حل مشکل مرگ زودهنگام نيز از چاهک متحرک استفاده مي-کنيم و با چرخش چاهک حول نودهاي حسگر انرژي نودها به صورت متعادل مصرف مي¬گردد. ما در اين مقاله روشي به اسم SINKM با دو هدف ارائه کرده¬ايم. هدف اول اين روش کاهش سربار ارسال و هدف دوم آن توزيع مصرف انرژي نودها در کل شبکه است. ما روش خود را با غرق کردن معمولي و روش شايعه¬پراکني مقايسه کرده¬ايم و شبيه¬سازي¬ها نشان از صرفه¬جويي 50 درصدي انرژي در روش پيشنهادي نسبت به روش غرق کردن مي¬دهند. همچنين روش پيشنهادي طول عمر شبکه را حدوداً دو برابر افزايش مي-دهد.

متن کامل مقاله