عنوان
الگوريتمي براي بيشينه سازي سود ارائه دهنده ي خدمات زيرساخت ابري با توجه به معيار دسترس پذيري در توافق نامه ي سطح خدمت
نویسنده (گان)
توکلي,مهدي;کارگهي,مهدي
چکیده مقاله
مدل رايانش ابري نيازهاي سطح زيرساخت تا نرم افزار را به عنوان خدمت ارائه مي دهد. يکي از مهمترين چالش هاي اين فن‌آوري داشتن صرفه ي اقتصادي و سود آوري بالا براي ارائه دهندگان خدمات ابري است. با توجه به ويژگي کشساني رايانش ابري، امکان پرداخت به ازاي استفاده براي هر خدمت فراهم مي شود. ليکن، اگر منابع کمتر از نياز بارکاري تخصيص يابند دسترس پذيري خدمت کاهش يافته و طبق توافق نامه ي سطح خدمت، ارائه دهنده بايد جريمه پرداخت کند و اگر دسترس‌پذيري بيش از نياز مشتري باشد، منجر به افزايش هزينه هاي ارائه دهنده ي خدمت مي شود. در اين مقاله، با توجه به ويژگي هاي کشساني خودکار و پرداخت به ازاي استفاده ي رايانش ابري و دسترس پذيري در توافق نامه ي سطح خدمت، يک الگوريتم ابتکاري براي تخصيص پوياي منابع به خدمات نرم افزار ابري به منظور بيشينه کردن سود ارائه دهنده ي خدمات زيرساخت ابري ارائه گرديده است. نتايج آزمايشاتي که بر روي داده هاي واقعي صورت گرفته، نشان مي دهد که الگوريتم ارائه شده در مقايسه با الگوريتم ژنتيک، زمان اجراي کوتاهتر و مقياس پذيري دارد به طوري که براي يک بازه ي زماني در مقياس چند دقيقه امکان کشساني خودکار به شيوه ي کارآمد مهيا مي گردد. همچنين، اين الگوريتم با تعيين تخصيص بهينه، سودي برابر و در برخي حالات بيشتر از الگوريتم ژنتيک براي ارائه دهنده ي خدمات ابري در پي دارد.

متن کامل مقاله