عنوان
تحليل مساله بهينه سازي تخصيص منابع پروکسي هاي SIP
نویسنده (گان)
جهانبخش,مجتبي;ازهري,سيد وحيد
چکیده مقاله
پروتکلSIP به عنوان پروتکل سيگنالينگ در IMS که بستر پيشنهادي 3GPP براي شبکه هاي نسل آينده است، در نظر گرفته شده است. با توجه به اهميت اين پروتکل و لزوم مطالعه تحليلي بر روي شبکه هاي مبتني بر SIP، در اين مقاله مساله بهينه سازي اختصاص منابع پروکسي هاي SIP، معرفي مي شود. تابع هاي هدف بررسي شده حداکثر سازي مجموع گذردهي ها و حداکثرسازي حداقل گذردهي هاي بين دامنه اي مي باشند. يکي ديگر از مسايل با اهميت در نظر داشتن SLA جريانهاي ترافيکي بين پروکسي ها است که در مساله بهينه سازي اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد.

متن کامل مقاله