عنوان
پاسخ به نفوذ خودکار حساس به هزينه براي سيستم‌هاي مبتني بر SIP
نویسنده (گان)
اصغريان,حسن;اکبري,احمد;قاسمي,منصوره
چکیده مقاله
امروزه مسائل امنيتي در شبکه‌هاي کامپيوتري از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، زيرا فناوري‌هاي ارائه شده در شبکه‌هاي کامپيوتري بيش از پيش در برابر حملات از خود آسيب‌پذيري نشان داده‌اند. يکي از اين فناوري‌ها، سيستم‌هاي مبتني برSIP همانند VOIP است که از پروتکل متني SIP به عنوان پروتکل سيگنالينگ استفاده مي‌کند. از سوي ديگر پيشرفت‌هاي اخير در زمينه سيستم‌هاي تشخيص نفوذ، نياز به وجود سيستم‌هاي پاسخ به نفوذ را بيش از پيش ضروري ساخته است. از اين‌رو در اين مقاله با تمرکز بر روي مولفه‌هاي مبتني بر SIP، سيستم پاسخي با قابليت تطبيق با شرايط پوياي محيطي و حساس به هزينه ارائه شده است. سيستم پاسخ پيشنهادي با تعريف مجموعه‌اي از پاسخ‌هاي امکان‌پذير در سيستم‌هاي مبتني بر SIP، حالت فعلي و شرايط کاري مولفه مبتني بر SIP، سياست‌هاي تعريف شده در سيستم پاسخ و نيز هزينه ناشي از آسيب و پاسخ، به انتخاب پاسخ، اعمال آن و گرفتن بازخورد از پاسخ اعمالي مي‌پردازد. ارزيابي روش پيشنهادي بر روي يک بستر آزمايشگاهي واقعي (test-bed) که با کمک ابزارهاي متن باز نظير OPENSIPS و SIPp راه‌اندازي شده است، انجام شده و پاسخ‌ها، نوع و شرايط اعمال آنها به عنوان خروجي در اين مقاله ارائه شده است.

متن کامل مقاله