عنوان
توصيف داده‌ها به کمک بردارهاي پشتيبان مبتني بر مجموعه فازي سخت
نویسنده (گان)
حميدزاده,جواد;صادقي,رضا
چکیده مقاله
توصيف داده‌ها به کمک بردارهاي پشتيبان (SVDD) روشي است مبتني بر حقه هسته (kernel) که به جهت کسب نتايج مناسب در زمينه‌هايي از قبيل تشخيص داده‌هاي نويزي و پرت، دسته‌بندي تک کلاسه، طبقه‌بندي داده‌هاي نامتوازن در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. صحت و دقت طبقه‌بندهاي مبتني بر بردارهاي پيشتيبان از تأثير مخرب داده‌هاي نويزي و پرت رنج مي‌برند. يکي از کارآمدترين روش‌هاي مقاوم‌سازي طبقه‌بندها حساس‌سازي آن‌ها به داده‌هاي ارزش‌مند‌تر است. از آنجايي که مجموعه فازي سخت (Rough fuzzy set) از پتانسيل مناسب جهت تشخيص داده‌هاي مرزي برخوردار مي‌باشد. توصيف داده‌ها به کمک بردارهاي پشتيبان مبتني بر اين مجموعه فازي به صحت و دقت بيشتري در طبقه‌بندي داده‌ها دست پيدا مي‌کند. در آزمايشات از روش اعتبار سنجي ضرب‌دري k-folded cross validation استفاده شده‌است. نتايج آزمايشات نشان‌دهنده برتري روش پيشنهادي است.

متن کامل مقاله