عنوان
ارائه يک الگوريتم جديد براي بالا بردن نرخ اطمينان بازشناسي در چک-هاي بانکي فارسي با استفاده ازتطبيق مبلغ عددي و حروفي
نویسنده (گان)
نادي,فرزاد;صدري,جواد;حاتم,احمد
چکیده مقاله
در اين مقاله، يک الگوريتم جديد براي تشخيص مبلغ چک¬هاي بانکي دست¬نويس فارسي ارائه شده است. براي بالا بردن دقت بازشناسي از هر دو مبلغ حروفي و عددي استفاده شده است. در ابتدا به دليل اين¬که تعداد کلاس¬هاي موجود در مبلغ حروفي با وجود محدود بودن زياد هستند و اين مسئله در کارايي نرخ بازشناسي نقش منفي دارد سعي شده است تعداد کلاس¬ها را بر اساس شباهت کمتر کنيم. سپس با توجه به وجود و عدم وجود عدد صفر و مکان قرارگيري عدد در مکان يکان، دهگان و صدگان، تعداد کلاس¬هاي موجود براي مبلغ حروفي را نيز کمتر مي¬کنيم. در نهايت با استفاده از نتايج بازشناسي مبلغ حروفي و عددي با ارائه قوانيني اقدام به پذيرش، تصحيح يا رد مبلغ چک مي¬کنيم.

متن کامل مقاله