عنوان
مديريت پوياي دماي مبتني بر اولويت وظايف در پردازنده‌هاي چند‌هسته‌اي با بارکاري بالا
نویسنده (گان)
اکبري,علي;نوري,حميد;پورمظفري,سعادت
چکیده مقاله
امروزه با بالا رفتن تکنولوژي ساخت تراشه‌ها، چگالي توان مصرفي نيز رو به افزايش است. افزايش چگالي توان مصرفي منجر به افزايش دما شده است که افزايش دما بر روي کارايي، قابليت اطمينان، هزينه، طول عمر قطعات و توان ناشي از جريان نشتي تاثير منفي مي‌گذارد. براي حل چالش افزايش دماي پردازنده ها، تکنيک هاي مختلف مديريت پوياي دما با استفاده از روشهاي پيش‌بيني و تخمين دما به همراه زمانبندي و مهاجرت وظايف، تنظيم پوياي ولتاژ و فرکانس، تزريق نخ ها يا چرخه هاي بيکار ارائه شده اند. اکثر اين تکنيک‌ها به ازاي بارکاري پايين (تعداد وظايف کمتر از هسته ها) ارزيابي شده اند و در صورتي که تعداد وظايف بيشتر از هسته‌ها باشد کارا نيستند. در اين مقاله تکنيکي جهت مديريت پوياي دماي پردازنده‌هاي چند هسته‌اي با تعداد برنامه‌هاي بيشتر از هسته‌ها ارائه شده که با استفاده از ابزار تنظيم اولويت وظايف، دما را مديريت مي‌نمايد. نتايج حاصل از آزمايشات نشان مي‌دهد که روش پيشنهادي ميانگين و بيشينه دما را به‌ ترتيب 10.07% و 8.06% کاهش داده و حدود 0.82% سربار کارايي در مقايسه با زمانبند استاندارد لينوکس دارد.

متن کامل مقاله