عنوان
بهينه سازي خاموش کردن ايستگاههاي پايه و تخصيص زيرحامل ها به کاربران در راستاي مخابرات سلولي سبز
نویسنده (گان)
اسلامي,محسن;نيکنام,طاهر;داورپناه,دانيال;زماني,محمدرضا
چکیده مقاله
در سالهاي اخير مصرف انرژي در شبكههاي بيسيم و به ويژه در شبكههاي تلفن همراه، به دليل افزايش قابلل ملاحظله تدلداد کاربران و رشد مداوم و روزافزون تقاضاي سرويسهاي چند رسانهاي با نرخ داده بالا، به شدت بالا رفته اسل بله نونله اي کله بهرهوري انرژي به دليل مسائل زيس محيطي و اقتصادي بدنوان يكي از اهداف عمده طراحي در شبكههاي تلفن همراه بي سليم توجه تمام اپراتورهاي شبكه و مراکز تحقيقاتي دانشگاهي/ صند را به اين موضوع حياتي جلب کرده اس . در ايلن مفالله ملا حالل ارسلال فروسلوي يلس شلبكه سللولي بلا سيسلتم OFDM ( Orthogonal frequency-division multiplexing ( را در نظر مي نيريم. از لحاظ کاهش توان مصرفي شبكه، تديين توأم حال عملياتي پويا از ايستگاههلاي پايله و تخصيص زير حاملها به کاربران، در حاليکه الزامات کيفي خدمات براي تمام کاربران حفظ شود، بسيار مهم اس . با اين حال، اين مسأله بسيار پيچيده و از جمله مسائل غير خطي اس و براي حل نياز به تكنيسهاي بهينه سازي بسيار قلوي دارد . در ايلن کار، يس راهكار نوآورانه با استفاده از تكنيس بهينه سازي مبتني بر آموزش يادنيري به منظور دستيابي به شلبكه هل اي سللولي – سبز ارائه و با راه حلهاي موجود مقايسه شده اس . نتايج ما نشان ميدهد که تكنيس پيشنهادي به وسيله تديلين تدلداد بهينله ايستگاههاي پايه جه خاموش شدن و اختصاص زير حاملهاي بهينه به هر کاربر قادر به کاهش توان مصرفي کل شبكه اسل . همچنين نشان دادهايم که طرح پيشنهادي ما از نظر کاهش توان در شبكه، برتري قابل ملاحظهاي نسب به طلرح هلاي موجلود دارد.

متن کامل مقاله