عنوان
معرفي يک سبک پياده¬سازي معماري داده¬هاي کليدي با استفاده از معماري سرويس¬گرا و سيستم¬هاي راهبر موجود
نویسنده (گان)
فراهي,احمد;خوانساري,محمد;ملک لوزاده,مهديه;معيني,علي
چکیده مقاله
در اين مقاله سبک¬هاي معماري پياده¬سازي مديريت داده¬هاي کليدي سازمان (MDM) با استفاده از معماري سرويس¬گرا مورد بررسي قرار مي¬گيرد و پس از تحليل آن¬ها سبک جديدي معرفي مي¬گردد که به سيستم¬هاي راهبر دامنه¬هاي داده موجود در سازمان اتکا مي¬نمايد و از ايجاد يک انباره مرکزي در سيستم MDM جلوگيري مي¬کند. بر اساس سناريوهاي حاصل از معرفي چارچوب¬هاي ارائه¬شده براي معماري MDM، برخي جنبه¬هاي قابليت¬هاي معماري استخراج و نسبت به انواع سبک¬ها (پيشنهادي و سه سبک قبلي) مقايسه شده است. نتايج نشان مي¬دهد اين سبک مي¬تواند در ويژگي¬هاي کيفيتي معماري قابليت عملکرد و قابليت استفاده امتياز خوبي به¬دست آورد. همچنين با استفاده از ارزيابي قابليت¬هاي مختلف، سناريوهاي استفاده از اين سبک به دست آمده است.

متن کامل مقاله