عنوان
تشخيص جريان¬هاي فيل¬آسا در شبکه¬هاي کامپيوتري با الگوريتم تصادفي موازي
نویسنده (گان)
رضوي,سيد محمد;معيني,علي
چکیده مقاله
اين مقاله به مساله شناسايي جريان¬هاي فيل¬آسا در شبکه¬هاي کامپيوتري مي¬پردازد. به دليل اينکه شناسايي اين نوع از جريان¬ها بايد به صورت برخط و آنلاين انجام شود، ارائه الگوريتمي بسيار کارا و سريع براي شناسايي اين جريان¬ها بسيار ضروري مي¬باشد. الگوريتم ارائه شده داراي ساختاري موازي تصادفي است. به عبارت ديگر براي حل مساله از رويکرد تصادفي بر مبناي الگوريتم موازي با معماري هرم استفاده شده است. مرتبه زماني الگوريتم ارائه شده در مرحله آناليز بسته¬ها O(1) و در مرحله ادغام نتايج و بازنشاني ساختمان داده O(lg n) مي¬باشد. بهبود عملکرد الگوريتم چه از نظر کاهش ميزان خطاي شناسايي جريان¬هاي فيل¬آسا چه از نظر کاهش فرکانس مکانيزم بازنشاني با آزمايش بر روي داده¬هاي نمونه مورد ارزيابي و تاييد قرار گرفته است.

متن کامل مقاله