عنوان
روشي مدل‌محور براي توليد مولفه‌هاي پياده‌سازي در توسعه سرويس‌گرا
نویسنده (گان)
Parsa,Saeed;وارث,فاطمه;اميري,محمد جواد;خرم ابادي,مصطفي
چکیده مقاله
امروزه انعکاس نيازمندي‌هاي کسب‌و‌کار در پياد‌ه‌سازي‌هاي ارائه شده براي سيستم‌هاي سرويس‌گرا از اهميت زيادي برخوردار است. در اين مقاله با پيروي از رويکرد معماري مدل‌محور OMG، طرحي براي توسعه سيستم‌هاي سرويس‌گرا در قالب سه مدل کسب‌و‌کار، مدل طراحي سيستم سرويس‌گرا و مدل پياده‌سازي به همراه تبديلات بين آن‌ها ارائه شده است. بدين ترتيب با ارائه تبديلات مناسب براي گذر از مدل کسب‌و‌کار به مدل طراحي سيستم سرويس‌گرا و از مدل طراحي به مدل پياده‌سازي، گپ بين فضاي کسب‌و‌کار و فضاي پياده‌سازي از ميان برداشته مي‌شود. تمرکز اين مقاله بر بيان نحوه دستيابي به مولفه‌هاي پياده‌سازي از مولفه‌هاي مدل طراحي سيستم سرويس‌گرا است. بر اين اساس مولفه‌هاي مدل طراحي شامل واسط‌هاي سرويس، قراردادهاي سرويس، مدل پيام‌ها، مدل قطعات نرم‌افزاري، مدل ترکيب هم‌نوايي و مدل ترکيب هم‌آهنگي با استفاده از استانداردهاي BPMN و SoaML مدل شده و سپس مولفه‌هاي پياده‌سازي با بيان قوانين تبديل يا استفاده از ابزار از مولفه‌هاي مدل طراحي بدست مي‌آيند. توليد مولفه‌هاي پياده‌سازي پوشش‌دهنده نيازمندي‌هاي کسب‌و‌کار، خودکار بودن دستيابي به مولفه‌هاي پياده‌سازي از مدل طراحي، در نظر گرفتن بحث تعاملات بين سازماني به واسطه‌ي تعريف مدل هم‌آهنگي، مدل‌محور بودن روش ارائه شده و استفاده تومان از چندين مولفه طراحي براي پوشش هر چه بهتر توليد عناصر زبان‌هاي پياده‌سازي از جمله نقاط برتري اين روش نسبت به ساير روش‌هاي اين حوزه مي‌باشد.

متن کامل مقاله