عنوان
اثر گرم کننده جانبي روي ميدان دما و جريان هاي شاره در رشد بلور چُکرالسکي
نویسنده (گان)
Tavakoli,Mohammad hossein
چکیده مقاله
در اين مقاله، توزيع گرماي القائي، ميدان دما، جريان هاي شاره و فرايندهاي انتقال حرارت در دو سيستم رشد بلور چُکرالسکي (کشش از فاز مذاب)، بدون حضور و با حضور يک گرم کننده جانبي فعال (فلزي) به شکل استوانه، با استفاده از مدل سازي رياضي و شبيه سازي رايانه اي (روش عناصر متناهي) مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به توزيع گرماي القائي توليد شده در قسمت هاي فلزي، ميدان دما و جريان هاي شاره براي دو سيستم، نقش گرم کننده جانبي فعال تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج محاسباتي بدست آمده، نشان دهنده اين موضوع مهم است که نقش گرم کننده جانبي فعال کاملا مهم و اساسي بوده و ساختار گراديان دما و جريان شاره در قسمت هاي مختلف يک سيستم رشد، بخصوص بلور رشد يافته و فصل مشترک بلور - مذاب، بطور کامل به آن وابسته است. يک نتيجه مثبت از بکارگيري گرم کننده جانبي، کاهش نفوذ فصل مشترک بلور - مذاب به داخل ماده مذاب مي باشد که موجب افزايش کيفيت بلور بدست آمده مي گردد.

متن کامل مقاله