عنوان
استفاده از بسط چندجمله‌اي آشوب براي کمي سازي عدم قطعيت پارامترهاي جريان گذرصوتي حول ايرفويل
نویسنده (گان)
رحمتيان,ايوب;زيرک,سعادت;سعدالدين,سيف اله
چکیده مقاله
در کار حاضر به بررسي نتايج کمي سازي عدم قطعيت روي ايرفويل RA2822‌ پرداخته شده است. بسط چندجمله‌اي آشوب، يکي از ابزارهاي مناسب به منظور تحليل چگونگي انتشار عدم قطعيت‌هاي موجود در پارامترهاي ورودي در خلال مدل‌سازي و بررسي تاثير اين پارامترهاي نامعين بر خروجي مدل مي‌باشد. با استفاده از بسط چندجمله‌اي آشوب مي‌توان خروجي مدل مورد مطالعه را به صورت يک چندجمله‌اي که با کمک توابع پايه ساخته مي‌شود، بيان کرد. چندجمله‌اي مذکور به توزيع احتمال متغيرهاي ورودي بستگي دارد. در مدل‌سازي‌هاي توربوماشين‌ها نيز همانند بسياري ديگر از شبيه‌سازي‌هاي مهندسي بررسي تاثير پارامترهاي نمعين در رفتار پاسخ مدل از اهميت بسياري برخوردار است. در مطالعه حاضر از رويکرد رگرسيون به منظور تخمين ضرايب بسط چندجمله‌اي آشوب استفاده شده است. عدد ماخ ورودي و زاويه حمله به عنوان متغيرهاي ورودي نامعين در نظر گرفته شده و اثرات آن روي نتايج خروجي نظير ضرايب نيروهاي برآ و پسا و نيز عدد ماخ مورد بررسي قرارگرفته است. آناليز نتايج حاکي از آن است که اثرات هر دو پارامتر نامعين ورودي از اهميت تقريبي يکساني برخوردار است و هيچ يک از اين دو متغير در مقايسه با ديگري قابل صرف نظر نيستند.

متن کامل مقاله