عنوان
شبيه سازي استفاده همزمان تهويه طولي و مکش از سقف در پايين دست آتش در آتش سوزي داخل تونل
نویسنده (گان)
حقاني,سيد اميد;براتي,ابراهيم
چکیده مقاله
در چند سال اخير موضوع آتش سوزي در تونل هاي حمل و نقل به يك نگراني مهم تبديل شده است. ايمني در برابر آتش سوزي در حال حاضر به عنوان يكي از عناصر كليدي در طراحي تونل ها است. يکي از مهمترين پارامترها در مبحث کنترل دود در داخل تونل ها، سرعت بحراني تهويه مي باشد و طبق تعريف به حداقل سرعتي اطلاق مي شود که از پديده برگشت دود حاصل از آتش سوزي جلوگيري مي کند. در اين تحقيق با استفاده از نرم افزار اف دي اس آتش سوزي داخل تونل شبيه سازي شده است و تأثير استفاده همزمان از تهويه طولي و سيستم مکش دود از سقف در شرايط کاري که سيستم مکش دود در پايين دست منبع آتش مي باشد مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد در زمان استفاده ترکيبي از سيستم تهويه طولي و سيستم مکش دود از سقف در پايين دست منبع آتش با وجود کاهش دما در طول تونل و عدم برگشت جريان دود در زمان استفاده از سرعت بحراني تهويه بايد در انتخاب سرعت مکش دود دقت شود تا از پديده plug-holding جلوگيري شود تا سيستم بيشترين کارايي لازم را داشته باشد.

متن کامل مقاله