عنوان
آناليز CFD يک حباب لخته اي در ميکروکانال تحت شار حرارتي ثابت
نویسنده (گان)
آقاجاني گيلده,اميد;نصر اصفهاني,محسن
چکیده مقاله
در دهه هاي گذشته آزمايشات بسياري براي شناخت جريان در ميکروکانال ها انجام شده است. از آنجا که جريان در ميکروکانال آرام است هميشه سعي بر اين بوده که براي افزايش اختلاط از جريان هاي چندفازي استفاده شود. در اين پژوهش جريان لخته اي در يک ميکروکانال با سطح مقطع دايره اي تحت شارحرارتي ثابت بوسيله نرم افزار فلوئنت شبيه سازي شده است. ازدو سيال اتانول و آب بعنوان سيال ورودي با دما و سرعت ثابت و از هوا بعنوان حباب لخته اي استفاده شده و براي شبيه سازي سطح تماس از مدل حجم سيال (VoF) استفاده شده است. افت فشار و ضخامت فيلم مايع با رابطه هاي تئوري ارايه شده مقايسه شد و نتايج تطابق خوبي با روابط داشتند. همچنين در انتها نشان داديم که وجود جريان هاي چرخشي در جريان هاي لخته اي باعث افزايش انتقال حرارت مي شود.

متن کامل مقاله