عنوان
تحليل انرژي و اگزرژي محفظه احتراق در سيکل گازي با سوخت زيست توده‌ي متفاوت
نویسنده (گان)
زينالي,سعيد;وجدي ,محمد;قليزاده ,توحيد
چکیده مقاله
با توجه به رشد روز افزون استفاده انرژي در جوامع بشري از يک طرف و رشد توليد زباله ها بدليل رشد جمعيت از طرف ديگر، مي‌بايست روش‌هاي نوين براي توليد انرژي و بازيافت زباله در نظر گرفت. در اين ميان سوخت زيست توده که از بازيافت زباله‌ها استحصال ميگردد، به عنوان سوخت جايگزين منابع فسيلي ايده‌ي مناسبي خواهد بود. در تحقيق حاضر با استفاده از روش گازيسازي و تجزيه بي‌هوازي، سوخت مورد نياز براي انجام فرآيند احتراق به دست آورده شده است. براي انجام فرآيند گازيسازي و تجزيه بي هوازي از زيست توده هاي مختلفي استفاده مي‌شود، در پژوهش اخير از زيست توده ‌هاي، چوب، پسماند حيواني و پسماند کشاورزي براي به دست آوردن گاز سنتز استفاده شده است. سوخت گازي حاصل از زيست توده‌هاي متفاوت با يکديگر مقايسه شده و گازهاي حاصل ازين فرآيندها در محفظه احتراق سوخته و ارزش حرارتي پايين مشخص شده است که ارزش حرارتي به دست آمده از فرآيند تجزيه بي هوازي نتايج بهتري را نشان مي‌دهد، همچنين تحليل اگزرژي به جهت محاسبه تخريب اگزرژي در محظه احتراق انجام گرفته است.

متن کامل مقاله