عنوان
اثر وجود يک رشته منعطف بر ضرائب هيدروديناميکي سيلندر استوانه اي
نویسنده (گان)
طالبي,شهرام;خراساني,حسين
چکیده مقاله
درمقاله حاضر تأثير اتصال يک رشته منعطف به پشت سيلندر دايروي بر روي ضرائب هيدروديناميکي، با استفاده از روش شبکه بولتزمن مرز شناور بررسي شده است. معادله حرکت رشته، يک معادله هذلولوي از مرتبه چهارم مکاني و مرتبه دوم زماني است. براي حل اين معادله از روش اختلاف محدود به همراه رانگ کاتا مرتبه چهارم استفاده شده است. هنگامي که يک رشته منعطف در پشت سيلندر قرار ميگيرد بر اثر ريزش گردابه هاي نوساني از سطح سيلندر، رشته شروع به نوسانهاي ميکند. ضرائب هيدروديناميکي با تغيير طول رشته يا سختي رشته و همچنين با تعويض نوع اتصال رشته به سيلندر مفصلي يا گيردار، به دليل عوض شدن ماهيت نوسان رشته در پشت سيلندر، تغيير ميکنند. با يک رشته به اندازه دو برابر قطر سيلندر و اتصال گيردار ميتوان نسبت به حالت سيلندر تنها، 14درصد کاهش ضريب متوسط درگ را تجربه کرد. با کاهش سختي رشته، ميتوان نوسانات ضريب ليفت را تا 48درصد کاهش داد. با رشته اي به اندازه قطر سيلندر، مي توان بيشترين ضريب متوسط ليفت را نسبت به حالت سيلندر تنها ، ايجاد کرد.

متن کامل مقاله