عنوان
شبيه سازي عددي عملکرد اختلاط در ميکروميکسر E شکل
نویسنده (گان)
شاه حسيني,شيوا;طالبي,شهرام
چکیده مقاله
اختلاط سريع و موثر در بسياري از سيستم هاي ميکروسيالي مثل واکنش هاي بيوشيميايي بسيار مهم است. روشهاي اختلاط غيرفعال به هيچ منبع خارجي وابسته نيستند و از يک طراحي خاص کانال براي مخلوط کردن سيالات استفاده ميکنند. در اين پژوهش به مطالعه عددي جريان در ميكروميكسر غيرفعال پرداخته شده است. شبيه سازي ها براي چند طرح مختلف ميكروميكسر بر اساس مفهوم مكانيزم تجزيه و باز تركيب جريان در عدد اشميت 1003.2 انجام و از دو سيال آب و اتانول در عدد رينولدز 50 استفاده شده است. شاخص اختلاط براساس انحراف معيار كسر جرمي مخلوط به عنوان عملكرد ميكروميكسر انتخاب شده است. نتايج نشان داده که در همه طرح ها شاخص اختلاط در طول کانال افزايش يافته است. در طرح اصلي ميکسر شاخص اختلاط در خروجي با تغيير عرض مقطع هر شاخه به منظور يکسان شدن تقريبي دبي جريان در شاخه‌ها، در حدود 10 درصد و با افزايش تعداد شاخه‌ها در هر واحد، به مقدار 20 درصد افزايش داشته است. همچنين با افزايش تعداد واحدهاي اختلاط شاخص اختلاط به بالاي 70 درصد رسيده است.

متن کامل مقاله