عنوان
آناليز انرژي و اگزرژي استفاده از سيستمهاي خورشيدي بر روي بام يک خانه مسکوني در شيراز به منظور تامين برق و گرمايش آن در طول سال
نویسنده (گان)
گل نشان,علي اکبر ;خداکرم تفتي,امين;براتيان,حسين
چکیده مقاله
با توجه به نرخ افزايش مصرف انرژي در ساختمانهاي مسکوني، استفاده از انرژي خورشيدي براي بهينه سازي مصرف انرژي در اين حوزه مورد اقبال گسترده قرار گرفته است. در همين راستا در پژوهش حاضر، يک ساختمان مسکوني در شيراز در نظر گرفته شده و نحوه تامين گرمايش اين ساختمان با استفاده از کلکتورهاي هواگرمکن خورشيدي و تامين برق آن بوسيله پنلهاي فتوولتائيک بررسي شده است. در قسمت اول پژوهش، فرض شده است که در تمام مساحت پشت بام از سيستم فتوولتائيک استفاده شده است و ميزان برق توليدي از سيستم، اتلاف انرژي در آن و اثر سايه بر آن مورد بررسي قرار گرفته است. در قسمت دوم پژوهش، بر روي پشت بام از کلکتور هواگرمکن خورشيدي استفاده شده است و در حالات چينش مختلف کلکتورها ميزان حرارت جذب شده و ميزان تخريب اگزرژي در کلکتور و گرمکن برقي کمکي آن محاسبه شده است. نتايج نهايي نشان ميدهد که ميزان کل اتلاف انرژي در پنلهاي فتوولتائيک با توجه به شرايط آب و هوايي شيراز در حدود ٪۱۶/۲ ميباشد که از اين مقدار حدود ٪۱۰/۷ مربوط به اتلافات حرارتي است. همچنين در حالت استفاده از کلکتورهاي هواگرمکن، اتصال سري کلکتورها به يک فن موجب جمع‌آوري حرارت بيشتر و تخريب اگزرژي کمتر ميشود.

متن کامل مقاله