عنوان
بررسي اثرات نوع حرکت استوانه هم‌زن بر عملکرد يک ميکروميکسر فعال
نویسنده (گان)
انصاري,مينا;طالبي,شهرام
چکیده مقاله
شاخص اختلاط با توجه به حرکات مختلف استوانه در کانال اختلاط به‌دست آمده است. جهت حل بخش هيدروديناميکي جريان از روش شبکه بولتزمن و براي حل معادلات انتقال جرم از روش اختلاف محدود استفاده شده است. با توجه به وجود جسم متحرک در ميدان حل از روش مرز شناور استفاده شده است. پنج طرح مختلف ميکروميکسر فعال با استوانه‌ي همزن با حرکت نوساني عمودي با مقادير فرکانسهاي مختلف، حرکت دايره‌اي و حرکت 8اي شکل مورد بررسي قرار گرفته شده است. در هر طرح رفتار جريان، ضرايب درگ و ليفت استوانه و عملکرد ميکروميکسر به‌صورت عددي در عدد رينولدز 20 بررسي شده است.با توجه به نتايج ارائه شده، نوع حرکت استوانه با مقدار فرکانس يکسان، در کانال اختلاط ارجحيت قاطعي به همديگر ندارند.

متن کامل مقاله