عنوان
شبيه سازي عددي انتقال حرارت درون کبد متخلخل تحت شرايط عدم تعادل حرارتي طي فرآيند فرسايش مايکروويو
نویسنده (گان)
فراشي,محمدرضا;سايه وند,حبيب اله;کوثري,فرشاد
چکیده مقاله
فرسايش مايکروويو فرآيندي است که از گرماي ناشي از انرژي مايکروويو به منظور تخريب سلول هاي سرطاني استفاده مي کند. در پژوهش حاضر بافت کبد به صورت يک محيط متخلخل اشباع شده از سيال خون درنظر گرفته شده است و براي تعيين توزيع دماي گذراي بافت و خون از مدل عدم تعادل حرارتي موضعي استفاده شده است. آنتن مورد استفاده در اين پژوهش يک آنتن تک اسلات هم محور مايکروويو بوده است و توان ورودي آنتن از طريق يک کابل هم محور به آن وارد مي شود. مدل رياضي از دومعادله انرژي گذرا براي بافت و خون که با معادله پخش موج الکترومغناطيس کوپل شده اند تشکيل شده است. دسته معادلات غيرخطي کوپل شده با کمک روش المان محدود حل شده اند. پلات سطحي دما براي هر دو فاز ارائه شده است و همچنين تغييرات نرخ جذبي ويژه (SAR) به کمک يک نمودار ترسيم شده است. شرايطي که در اين پژوهش درنظر گرفته شده اند با هدف هرچه واقعي تر کردن روش عددي بوده اند. درنهايت توزيع گذراي دماي بافت بر حسب زمان براي چهار نقطه در اطراف آنتن به دست آورده شد و نتايج نشان دادند که دماي نواحي نزديکتر به آنتن اسلات بالاتر از ساير نقاط هستند.

متن کامل مقاله