عنوان
تحليل دوبعدي قطار امواج ضربه اي در مجرا با مقطع ثابت و بررسي اثر فشار خروجي و دماي ديواره
نویسنده (گان)
نادري نژاد,مهدي;فتحي کليساني,محمد رضا;روحي گل خطمي,احسان
چکیده مقاله
در مقاله حاضر به بررسي عددي تاثير فشار خروجي و دماي ديواره بر روي ساختار و قدرت پديده قطار امواج ضربه اي در امتداد يک مجرا با مساحت ثابت دو بعدي پرداخته شده است. عدد ماخ جريان ورودي برابر با 1.6 در نظر گرفته شده است. براي شبيه سازي عددي اين پديده از نرم افزار فلوئنت همراه با مدل آشفتگي k-w SST استفاده شده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که با افزايش فشار خروجي، امواج ضربه اي به سمت بالادست جريان حرکت مي کنند و موجب تغيير ساختار امواج ضربه اي از حالت ايکس شکل به حالت لامبدا شکل مي گردد. که اين تغيير شکل موجب افزايش قدرت امواج ضربه اي و نوسانات جريان مي شود. همچنين با بررسي تغيير دماي ديواره مجرا مشاهده گرديد که افزايش نسبت دماي ديواره به ورودي مجرا، موجب افزايش قدرت موج ضربه اي اول، جابجايي بيشتر اين موج به سمت ورودي مجرا و تشکيل تعداد بيشتري از امواج ضربه اي مي شود.

متن کامل مقاله