عنوان
شبيه سازي رفتار قطره غيرنيوتني تحت اثر ميدان الکتريکي
نویسنده (گان)
بذرافکن,محمدعلي;دلبازنسب,ليلا;پورنادري,سيد پدرام
چکیده مقاله
در اين پژوهش به شبيه سازي عددي تغيير شکل قطره نيمه رساناي غيرنيوتني تحت اثر ميدان الکتريکي يکنواخت پرداخته مي شود. از مدل قانون تواني براي توصيف رفتار سيال غيرنيوتني سيال استفاده مي شود. معادلات حاکم بر مسأله شامل معادلات پيوستگي مومنتوم و معادلات الکترواستاتيک مي باشد. در اين پژوهش از روش سطح تراز براي تعيين موقعيت سطح مشترک و از روش سيال مجازي براي اعمال ناپيوستگي ها در سطح مشترک استفاده مي گردد. قطره غيرنيوتني مشابه قطره نيوتني تحت اثر نيروي الکتريکي دچار تغيير شکل مي شود. در اين پژوهش تأثير عدد مويينگي الکتريکي بر تغيير شکل قطره مطالعه شد. مشاهده گرديد که با افزايش عدد مويينگي الکتريکي براي قطرات غيرنيوتني با ثابت هاي تواني مختلف تغيير شکل قطره افزايش مي يابد. همچنين در اين پژوهش رفتار سيالات غيرنيوتني مختلف با ثابت هاي تواني مختلف با يکديگر مقايسه شد و مشاهده شد که با افزايش ثابت قانون تواني تغيير شکل قطره افزايش مي يابد. بر طبق نتايج حاصل تغيير شکل قطره رقيق شونده برشي از تغير شکل قطره نيوتني و تغيير شکل قطره نيوتني از تغيير شکل قطره غليظ شونده برشي کمتر مي باشد.

متن کامل مقاله