عنوان
بررسي عددي تاثير زبري ديواره بر روي اختلاط ميکروميکسر غيرفعال با استفاده از آزمايش اورتاگونال
نویسنده (گان)
پير خوش قيافه,رضا;سکاک مقدم,پريسا;زاهدي,ياسمين;جعفرقلي نژاد,شاپور
چکیده مقاله
ميکروميکسرها کانال هايي در ابعاد ميکرو هستند که با روش هاي فعال و غير فعال به بهبود اختلاط ريزسيالات کمک مي کنند. در بررسي هاي گذشته تاثير وجود موانع و نحوه آرايش، در بهبود ميزان اختلاط مورد توجه قرار گرفته است. در بررسي هاي جديد، ميکرو ميکسرها با شکل هاي هندسي سه بعدي و فضايي که با روش جدا شدن و برخورد مجدد موجب اختلاط مي شوند، مورد بررسي قرار گرفته اند. در بررسي حاضر سعي شده تا با اضافه کردن المان زبري سطح بر روي هندسه، خروجي محاسبات عددي به واقعيت نزديک شود. براي اين منظور به بررسي وجود زبري بر روي ديواره جانبي ميکروميکسر تي شکل داراي زبري پرداخته شده است. پارامترهاي مربوط به زبري مورد (عمق،شکل،طول سطح،گام) بررسي قرار گرفته است. براي جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه از روش بررسي پارامتر ها به شيوه اورتاگونال، 16 آزمايش را به 8 کاهش داده شده است. اين آزمايش تاثير هر يک از پارامتر ها و همچنين شکل بهينه ميکروميکسر با ديواره زبر را ارائه داده است. با بررسي شاخص اختلاط ميکروميکسر با ديواره زبر در مقابل ميکروميکسر بدون زبري ديواره مشخص شد که ميکروميکسر داراي زبري شاخص اختلاط بالاتري نسبت به نوع بدون زبري دارد.

متن کامل مقاله