عنوان
انتقال حرارت دوبعدي در يک مخزن استوانه اي ساخته شده از مواد مدرج تابعي با شرايط مرزي ترکيبي در سطح
نویسنده (گان)
اماميان,امين;اميري دلوئي,امين;کريم نژاد,سجاد;سجادي,حسن
چکیده مقاله
در اين مقاله، انتقال حرارت هدايتي در حالت پايا در يک استوانه ساخته شده از مواد مدرج تابعي با استفاده از روش تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مسئله، ضرايب هدايت حرارتي هم در جهت زاويه اي و هم در جهت شعاعي به صورت دو تابع تواني متغير فرض شده اند. در شعاع خارجي استوانه، شرايط مرزي متغير اعمال شده است. با استفاده از حل تحليلي دقيق برمبناي روش جدايي متغيرها، توزيع دماي دوبعدي در استوانه به صورت توابع شبه بسل استخراج شده است. با اعمال شرايط مرزي ترکيبي در نظر گرفته شده، ضرايب ثابت مسئله بدست آمده است. به منظور بررسي درستي حل مسئله حاضر، نتايج حل تحليلي با نتايج حل عددي مقايسه شده اند. تغييرات دما در جهت هاي شعاعي و زاويه اي براي مقادير مختلف پارامترهاي موثر در مسئله حاضر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از مقاله حاضر را مي توان در بررسي مکانيزم هاي انتقال حرارت در مواد مدرج تابعي، تحليل تنش هاي حرارتي در اين مواد و همچنين طراحي مناسب خواص اين مواد براي کاربردهاي خاص، استفاده کرد.

متن کامل مقاله