عنوان
شبيه سازي عددي جوشش هسته اي روي سطح داغ با استفاده از روش سطح تراز
نویسنده (گان)
شمشيري,سيما ;پورنادري,سيد پدرام
چکیده مقاله
جوشش هسته اي به ‌دليل ميزان انتقال گرماي بالا در کنار اختلاف دماي کوچک از اهميت زيادي در فرآيند‌هاي صنعتي برخوردار است. با وجود اهميت جوشش هسته اي مکانيزم هاي اساسي فيزيکي حاکم بر آن به خوبي قابل درک نمي باشند. مطالعه حاضر به شبيه سازي عددي پديده جوشش هسته اي روي سطح داغ به منظور مطالعه ي پارامترهاي جوشش هسته اي نظير تشکيل حباب رشد حباب جدا شدن حباب و بالا رفتن حباب مي پردازد. معادلات حاکم براين پديده شامل معادله پيوستگي معادلات مومنتوم و معادله انرژي در حالت تراکم ناپذير مي باشند. سطح مشترک مايع- بخار با استفاده از روش سطح تراز رديابي مي‌شود. براي در نظر گرفتن پرش خواص فيزيکي از تکنيک سيال مجازي استفاده مي‌شود. نتايج شبيه سازي پديده جوشش هسته اي با نتايج عددي موجود مقايسه گرديد و تطابق خوبي بين نتايج مشاهده شد. بر اساس اين نتايج درابتدا حباب به سرعت رشد مي کند و سپس نرخ رشد آن کم مي شود تا در نهايت جدا شود. انتقال حرارت در سطح مشترک حباب نيز با رشد حباب زياد مي شود تا به مقدار حداکثر برسد سپس تا جداشدن حباب کم مي شود. همچنين اثر عدد ژاکوب بر قطر جدايش حباب بررسي شد. بر اساس نتايج حاصل با افزايش عدد ژاکوب قطر جدايش حباب افزايش مي يابد.

متن کامل مقاله