عنوان
بررسي عددي هندسه سيکلون جهت بيشينه راندمان و کمينه افت فشار
نویسنده (گان)
قصابي,قدرت;شريفي مبارکه,اميرحسين;مرداسي,محمدرضا
چکیده مقاله
جداسازي ذرات از جريان سيال به دليل حفظ پاکيزگي محيط زيست در صنعت و تحقيقات مورد توجه محققين بوده است يکي از پرکاربردترين تجهيزات جداساز ذرات، سيکلون مي باشد. هدف پژوهش حاضر اين است مشخصه هاي هندسي سيکلون به منظور افزايش راندمان سيکلون و کاهش افت فشار مقايسه شود. تعداد پارامترهاي هندسي در سيکلون بسيار زياد است که بررسي همه حالات بصورت عددي و يا آزمايشگاهي زمان زيادي را لازم خواهد داشت. بدين منظور ابتدا با استفاده از روش تاگوچي تعداد حالات مورد بررسي، کاهش داده شده است. سپس با استفاده از نرم افزار فلوئنت شبيه سازي عددي صورت مي گيرد و راندمان و افت فشار سيکلون محاسبه مي شود و نتايج براي 27 حالت که از نظر ابعاد و اندازه با هم تفاوت دارند، به دست آمده است. اين نتايج نشان مي دهد با افزايش ارتفاع قسمت مخروطي سيکلون (h) راندمان افزايش و افت فشار کاهش مي يابد. بنابراين پارامتر h مهمترين پارامتر جهت بهينه سازي سيکلون مي باشد.

متن کامل مقاله