عنوان
امکان سنجي افزايش راندمان توربين بادي ساونيوس با استفاده از پره هاي يک چهارم دايره اي به روش عددي
نویسنده (گان)
خجسته عفت پناه,سعيد;عنبرسوز,مرتضي;اميري,مريم;قلي زاده,مهدي
چکیده مقاله
توربين هاي بادي محور عمودي ساونيوس به دليل ويژگي هايي از قبيل طراحي و ساخت ساده، عدم وابستگي به جهت باد و خود راه انداز بودن، مورد توجه بسياري از دانشمندان قرار گرفته است. اين مقاله با معرفي يک ساختار جديد روتور ساونيوس با پره هاي يک چهارم دايره اي و مقايسه آن با روتور رايج ساونيوس، به بررسي و تحليل عملکرد آن مي پردازد. بدين منظور با استفاده از شبيه سازي عددي دو بعدي و به کمک مدل آشفتگي جريان کي امگا اس اس تي، ضريب توان و ضريب گشتاور سه مدل مختلف ساختار جديد با مدل رايج مقايسه شده است. نتايج حاکي از آن است که روتور هر سه مدل جديد يک، دو و سه پره يک چهارم دايره اي تنها در يک بازه ي محدود نسبت سرعت نوک (بين 36/0 تا 46/0)، عملکرد بهتري نسبت به مدل رايج دارند. در اين بازه در بين سه مدل مذکور، روتور دو پرهي يک چهارم دايره اي نسبت به ساير مدل ها برتري نسبي دارد و بيشترين بهبود در ضريب عملکرد آن در نسبت سرعت نوک 36/0 به ميزان 1/6 درصد است. پس از تعيين مدل بهينه، اثر تغييرات سرعت جريان باد (عدد رينولدز) بر روي ضريب توان و گشتاور آن مورد بررسي قرار گرفته است.

متن کامل مقاله