عنوان
جداسازي مداوم ميکروذرات پلي استايرن در يک جريان دوجزئي با استفاده از دي الکتروفورسيس
نویسنده (گان)
درخشان,رضا;راميار,عباس;قاسمي,اميرحسين
چکیده مقاله
در اين مقاله يک روش منحصربفرد براي جداسازي مداوم سه گروه از ميکروذرات همجنس پلي استايرن با اختلاف اندازه بسيار کم، در يک جريان دوجزئي و با استفاده از مکانيزم دي الکتروفورسيس بررسي شد. شبيه سازي هاي انجام شده در اين مقاله با استفاده از نرم افزار متن باز اپن فوم صورت گرفت. سه گروه از ميکروذرات پلي استايرن با قطرهاي 2، 3 و 3.5 ميکرومتر در يک ميکروکانال نيم دايره اي حاوي دو جريان سيال که تنها در رسانايي الکتريکي با هم تفاوت داشتند، با توجه به رسانايي الکتريکي محلي سيال ميزبان، نيروي دي الکتروفورسيس مختلفي تجربه کرده و به خروجي مورد نظر خود هدايت شدند. اثر سرعت ورودي سيال روي ميزان اختلاط دو سيال بررسي شد. نتايج حاکي از آن بود که براي انجام جداسازي موثر ذرات، کمترين سرعت ورودي سيال حداقل بايد 150 ميکرومتر بر ثانيه باشد. همچنين با رديابي مسير حرکت ذرات مشخص شد به ازاي سرعت ورودي 200 ميکرومتر بر ثانيه، کمترين اختلاف پتانسيل مورد نياز جهت جداسازي موثر ذرات 23 ولت است.

متن کامل مقاله